Bölcske Községi Önkormányzat elismeri és támogatja a településen élő vagy dolgozó természetes személyek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek (a továbbiakban együtt: szervezetek) helyi közéletre gyakorolt hatását.

Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése, a polgárok közéletbe való bevonása terén végzett tevékenységet, ezért a Képviselő-testület az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a civil szervezetek 2020. évi vissza nem térítendő önkormányzati támogatására

Letölthető mellékletek

I. A 2020. évi pályázati felhívás közzétételének helye

Bölcske Községi Önkormányzat honlapja: www.bolcske.hu és a „Mi újság Bölcskén” lakossági tájékoztató

II. A közzététel időpontja

2020. március 16. az önkormányzat honlapján, továbbá a „Mi újság Bölcskén” 2020. április 9-i megjelenése

III. A pályázat benyújtására jogosultak:

1.) Támogatásban részesíthető az a szervezet, amely:

 1. bölcskei székhelyű, és
 2. bölcskei lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
 3. az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában részt vesz, vagy azt segíti.

 2.) Támogatásban részesíthető az a természetes személy, aki:

 1. bölcskei lakóhelyű vagy tartózkodási helyű, vagy
 2. tevékenységét bölcskei lakos vagy szervezet javára és érdekében megvalósuló tevékenységhez vagy programhoz kéri.

IV. Támogatásban nem részesíthetők

a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan szervezet, amelyek a támogatói döntést megelőző 5 éven belül:

 1. együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
 2. jelöltet állított helyi önkormányzati választáson.

V. A pályázattal, pályázókkal kapcsolatos fogalmak

 1. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 2. § (1) bekezdés 6. pont szerinti szervezetek,
 2. önszerveződő közösség: Bíróság által be nem jegyzett, természetes személy tagokból álló közösség.
 3. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.
 4. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, a megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, polgármester jelölése.
 5. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenes történő átruházása vagy átengedése, illetveszolgáltatás biztosítása.
 6. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviseletre jogosult személy teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla.

 VI. A Képviselő-testület által támogatásban részesíthető célok különösen a következők:

1. Nemzeti összetartozás erősítése

 1. rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve;
 2. határon túli magyar szervezetek segítése,
 3. a Nemzeti Összetartozás Napjának (június 4.) méltó ünneplése a szervezetek, az önkormányzat és más közösségek együttműködésével;
 4. a nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok készítése;

2. Új nemzedékek jövőjéért

 1. egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
 2. gyermekek üdültetése, táboroztatása,
 3. nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

 3. Mobilitás és alkalmazkodás

 1. közbizalom erősítése,
 2. közélet tisztaságának védelme, erősítése,
 3. ifjúsági és sporttevékenység, versenysport tevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése, e tevékenységek támogatása,
 4. közrend- és vagyonvédelem erősítése, az Önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

 4. Közösségi környezet

 1. kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
 2. természeti és épített környezet védelme, megóvása,
 3. természeti és épített környezeti értékek propagálása az Önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

 5. Társadalmi felelősségvállalás

 1. szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
 2. érdekképviselet és érdekvédelem
 3. a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése;

 6. Önkéntesség

 1. önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
 2. önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
 3. szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
 4. a civil társadalom erősítése, a szervezetek önkéntes helyi társadalmi szerepvállalásának segítése,
 5. a szervezetek által önkéntesen megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények,
 6. az önkéntes helyi társadalmi szerepvállalást vállaló szervezetek működésének segítése,
 7. a sportszervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése,
 8. országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai és versenysport rendezvények.

 VII. A Képviselő-testület pénzügyi támogatást az alábbi költségekre nyújt:

1. A szervezetek működésével kapcsolatos költségek:

 1. anyagköltségek
  1. üzemanyagköltségek,
  2. táncosok ruházata, sportmez, cipő, sportszerek,
  3. nyomtatvány, irodaszer,
  4. fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,
  5. egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)
 2. javítás, karbantartási költségei,
 3. posta, telefon és kommunikációs költségek,
 4. kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,
 5. helyiségek bérleti díja,
 6. bankköltségek,
 7. számviteli szolgáltatások költsége, vagy
 8. biztosítási díjak.

 2. A szervezetek nem működési célú költségei

 1. étkezési-,utazási-és szállásköltség,
 2. belépőjegyek,
 3. gyógyászati segédeszközök,
 4. a támogatott cél megvalósításához, szervezéséhez szükséges
  1. eszközök bérleti díja,
  2. kis értékű eszközök vásárlása,
  3. könyvek, írószerek, kiadványok vásárlása,
  4. műsor-és zeneszolgáltatás.

VIII. A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket

 1. a támogatást kérő nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági nyilvántartásba vétel számát,
 2. a támogatást kérő számlaszámának megjelölését,
 3. nyilvántartott tagjainak a számát
 4. az elérni kívánt támogatási cél leírását,
 5. a szervezet jelentősebb programjait a tárgyévet megelőző 2 évben,
 6. a 2020-as év bevételeinek kalkulált összegét, továbbá a 2020. évi működési/nem működési költségeinek kalkulált összegét,
 7. Bölcske Községi Önkormányzattól a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül kapott támogatások összegét,
 8. az igényelt támogatás összegét, költségnemenkénti részletezését, megjelölve a támogatási cél megvalósításához álló saját és egyéb forrás összegét,
 9. nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról,
 10. a támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Bölcske község honlapján történő közzétételéhez hozzájárul,
 11. köztartozásokról szóló nyilatkozatot,
 12. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást, hatályos alapító okiratot,
 13. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Knyt.) meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel, illetve, érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot
 14. a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve, érintettség fennállásának hiányáról,
 15. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

IX. A pályázathoz csatolni szükséges a következő dokumentumokat

 1. a 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletét képező pályázati adatlapokat: Pályázati adatlap - Civil szervezetek működési támogatására, Pályázati adatlap - Civil szervezetek nem működési célú támogatására
 2. a szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
 3. a szervezet közgyűléséről, üléséről készült jegyzőkönyvi kivonatot vagy határozat kivonatot, amely tartalmazza a pályázat benyújtásáról szóló döntést, és a megvalósítani kívánt célt,
 4. a civil szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzést
 5. alapító okiratot, vagy alapszabályt, vagy a működést igazoló egyéb dokumentumot,
 6. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
 7. a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
 8. a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve, érintettség fennállásáról vagy hiányáról
 9. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

X. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot írásban, egy példányban postai úton a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani (cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.) 2020. április 29-én (szerda) 16,00 óráig beérkezőleg. Az ezen időpontot követően beérkezett pályázatokat a képviselő-testület nem bírálja el.

XI. A pályázati támogatás igénybevétele

A támogatásban részesített szervezettel Bölcske Községi Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés elemeit Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A támogatás csak a döntésben és az az alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

XII. A pályázati támogatás elszámolásának rendje

 1. A szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.
 2. Amennyiben a szervezet a támogatást rendezvény vagy meghatározott program megvalósulására igényelte, felhasználásáról a megvalósulást követő 60 napon belül köteles elszámolni.
 3. A támogatás felhasználásáról a támogatott szervezetnek részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie és az önkormányzat részére benyújtania.
 4. Az elszámolások elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésen, de legkésőbb az elszámolás benyújtását követő 60. napon dönt.
 5. A benyújtott számlákról az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti bizonylat összesítőt kell készíteni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „….Ft a …..számú Bölcske Községi Önkormányzattal kötött szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával, és dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal.
 6. Amennyiben a szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni az önkormányzat részére.
 7. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a felszólítástól számított 8 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

A pályázattal valamint a támogatással kapcsolatos részletesebb tudnivalókat Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely mellékleteivel együtt megtalálható és letölthető az önkormányzat honlapján az Önkormányzat/Rendeletek menüpontban.

A járványhelyzet miatt az ügyfélfogadás jelenleg SZÜNETEL!

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h