Bölcske Községi Önkormányzat

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7025 Bölcske, Szentháromság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő részjogkörű költségvetési szerv - mely az idősek nappali ellátását, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, valamint tanyagondnoki szolgálatot lát el - vezetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az intézményvezető (magasabb vezető) egyúttal ellátja az idősek klubja vezetői feladatokat is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, (főiskola vagy egyetem) az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében előírt végzettség,továbbá az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt képzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése szerint meghatározott szakmai gyakorlat

• magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyba áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

• kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó előírt szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét igazoló szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok egyszerű másolata

• a munkakör ellátására, az intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések, program

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása

• a pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

• nyilatkozat, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítése esetén

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik

• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

• nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

• nyilatkozat, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja-e a pályázatot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Orbán Zsuzsanna nyújt, a 06-75-535-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Bölcske Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÖL/239-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

• Elektronikus úton Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző részére a jegyzo@bolcske.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Tolna megye, 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Bölcske község honlapja: www.bolcske.hu - 2019. június 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h